O nama

Udruženje „Žene juga“ je dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite ljudskih prava sa posebnim fokusom na ljudska prava žena i aspekte ostvarivanja rodne ravnopravnosti. Ciljevi Udruženja su unapređenje zaštite i promocija ljudskih prava, informisanje, edukacija građana o značaju poštovanja ljudskih prava, aktivnosti na rehabilitaciji i osnaživanju ugroženih, marginalizovanih i zapostavljenih društvenih grupa kao i javno zalaganje za unapređenje navika u svim segmentima društva u skladu sa modernim evropskim zakonodavstvom i iskustvom.

Žene juga osnovane su u novembru 2009. godine, a do tada su njegove članice delovale kao neformalna grupa kroz angažman na izradi i implementaciji projekata različitih nevladinih organizacija sa teritorije Pirota.
Inicijativa za osnivanje udruženja doneta je sredinom 2009.

Žene juga imaju više od trideset aktivnih članica i članova. Po potrebi se u rad uključuje još dvadesetak volonterki / volontera. Rad organizacije „Žene juga“ aktivno podržavaju udruženje Romkinja „Ternipe“, Udruženje osoba sa hendikepom „Feniks“ i udruženje seoskih žena „Temštanka“.

Značajne rezultate ostvarile smo u oblasti edukacije i podizanja svesti javnosti o značaju poštovanja ljudskih prava, oslobađanju žena u patrijarhalnoj sredini, odbrani njihovih prava, preispitivanju odnosa vlasti i društva prema ravnopravnosti polova radi osnaživanja žena za suprotstavljanje svim oblicima nasilja i gušenja ljudskih prava.