Mladi protiv diskriminacije

Projekat Mladi protiv diskriminacije bavi se podizanjem svesti o oblicima diskriminacije, njenom suzbijanju i osnovnim ljudskim pravima među mladima srednjoškolskog uzrasta na jugu i jugoistoku Srbije, sa izrazitim fokusom na prava žena, manjina i osoba sa invaliditetom. Osnovni ciljevi projekta su mobilizacija srednjoškolaca, njihovih profesora i šire javnosti za direktno uključivanje u borbu protiv diskriminatornog ponašanja kroz edukaciju i kulturne akcije, razbijanje predrasuda i stereotipa prema ugroženim kategorijama stanovništva i ohrabrivanje mladih da preuzmu aktivnu ulogu u negovanju i širenju ideje poštovanja različitosti među svojim vršnjacima kroz isticanje primera saradnje između državnih i lokalnih institucija i nevladinih organizacija, kao i promovisanje i unapređenje poštovanja principa jednakosti i podsticanje pozitivnog delovanja javnosti prema marginalizovanim grupama.

Donatori: Kancelarija za ljudska I manjinska prava Republike Srbije.

                   

Partneri: Ternipe, Udruženje osoba sa hendikepom Fenix

2013